Archandělé

Napsala | 20.05.2016

Archanděl Michal]V dnešní době se už můžeme bez obav bavit a dočíst se o mnoha nadpřirozených jevech, jevech mezi nebem a zemí, který si málokdo z nás umí vysvětlit.

Mezi takovéto kategorie můžeme zařadit i anděly a archanděly. O andělech a archandělech dnes ve velkém vznikají knihy, dokonce i andělské karty a vznikl i směr, který se jimi dopodrobna zabývá, ten se nazývá angelologie. Ten uznává čtyři archanděly čtyř živlů a čtyř větrů. Křesťanská církev uznává však archanděly pouze dva.

Archandělé jsou vnímáni jako nejvíce vyzařující světelné božské bytosti, které se čas od času zjevují lidstvu.

Archandělé

Archanděl Michael

Nejznámějším archandělem je archanděl Michael. Nalezneme o něm zmínky už ve Starém zákoně, v Novém zákoně a dokonce i v Koránu. Je dokonalým odrazem božského světla, princem světla, který vede síly dobra proti silám temnoty.

Ve svém erbu má archanděl Michael váhy, kterými v Soudný den váží na miskách lidské skutky. Jeho odznakem je také meč, díky němu neustále poráží Satana a temné síly. Často je archanděl zpodobňován, jak poráží draka. Je vůdcem armády nebes a podle křesťanské tradice klade archanděl Michael Satanovi odpor tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne ji vykoupení.

Archanděl Michael je nejbojovnější ze všech archandělů a zjevuje se v bitvách. Jeho největší zjevení bylo za první světové války ve Francii, kdy silnější německá armáda byla náhle a nevysvětlitelně poražena. Němečtí vojáci popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.

Archanděl Michael pomáhá naši duši obrnit a poskytuje nám podporu v boji s démony a temnými silami, ať už se jedná o vnější síly působící ve světě nebo aspekty a tendence, které jsou stále přítomny v naší bytosti. Utužuje nás, kdykoliv se cítíme oslabeni a osamoceni a pomáhá nám objevit světlo uvnitř nás samotných. Historicky se archanděl Michael považuje za ochránce Izraele a katolických kostelů. Je patronem policistů ale i vojáků, ale také malých dětí. Svou ochrannou ruku drží i nad poutníky a cizinci. Archanděl Michael dodává lidem trpělivost i štěstí.

Často je spojován s prvkem ohně, který symbolizuje spálení všeho, co je pomíjivé. Jediné co přetrvá a zazáří, je pouze čisté esenciální světlo. Archanděl Michael se také nazývá Milosrdným andělem smrti. Vede nás k nesmrtelnosti. Křesťanská, židovská i islámská tradice považuje archanděla Michaela za největšího z andělů. Známý je také jako držitel nebeských klíčů a vůdce archandělů, Anděl pokání, soucitu a svátostí nebo jako Anděl hořícího keře. Neustále bojuje za dobro a pomáhá pokorným a strádajícím v samotě i v obtížných životních situacích.

Archanděla Michaela můžeme žádat o pomoc při překonávání negativních tendencí, které v sobě chováme. Pokud jsme znaveni tíhou událostí, které se na nás chrlí, nebo pokud se nám zdá, že se věci nevyvíjí příznivě, pak nám archanděl Michael pomáhá dosáhnout duchovnějšího a moudřejšího náhledu na náš život. Jeho posláním je vést nás a ochraňovat od nespravedlnosti a pomoci nám otevřít se tomu, co je věčné a nesmrtelné. Můžeme se k němu také obrátit s prosbou v těžké situaci, nebo když cítíte, že potřebujete pomoc.

Archanděl Michael je patronem vysoko položených míst, je mu zasvěceno mnoho kostelů, zejména nacházejících se na vrcholcích kopců v Evropě, například Saint Michael. V umění bývá tento archanděl zobrazován nejčastěji v červeném a zeleném šatu a v zeleném nebo bílém brnění. Často bývá zpodobňován do přemožitele draka, jak s ním bojuje, nebo mu stojí na krku a třímá v ruce meč nebo kopí.

Archanděl Metatron

Dalším archandělem, kterého můžete znát je archanděl Metatron. Symbolizuje ho myšlenka, že je zdrojem veškerého dobra, lásky a kreativity. Jeví se být nejvíce pozemským ze všech archandělů, protože byl kdysi sám ctnostným a moudrým mužem, kterého si dle příběhu Bůh vzal do nebe. Bývá bohatě oblečen a v ruce svírá pero, kterým zaznamenává naše činy do Knihy života. Může nám pomoci odhalit pravou hodnotu všech věcí.

Je to písař Knihy života, který zaznamenává všechny naše životní skutky.

Jeho posláním je pomáhat nám stanovit správnou míru všeho, co děláme, vystupuje také jako svědek dobra, které konáme a lásky, kterou dáváme. Archanděl Metatron nám pomáhá naplnit náš potenciál.

Je to jediný anděl z nebeské sféry, který byl kdysi člověkem. Byl znám jako Enoch a měl být sedmým patriarchou po Adamovi. Dle příběhu ho měl Bůh k sobě vzít do nebe a proměnit v archanděla. V židovských písmech se vyskytují dohady, že je to anděl Šekinah, tedy ten, který vyvedl děti Izraele z poroby. Existují také domněnky, že Metatron je tím, kdo zastavil Abraháma, aby neobětoval svého syna Izáka.

Archanděl Metatron je znám jako první a poslední z archandělů a je nazýván také jako Kancléř nebes, Král andělů nebo Anděl úmluvy. Jeho posláním je dohlížet na zaznamenávání všech našich skutků do Knihy života.

Archanděl Metatron je pověřen udržováním života a vystupuje jako most mezi Božským a lidským světem. Můžeme u něj nalézt radu, pokud ho poprosíme, aby nám pomohl odhalit správnou míru všech našich činností.

Tento archanděl nám může pomoci najít správnou míru v lásce, práci i zábavě, abychom žili vyrovnaný život v harmonii a míru. Bývá svědkem také dobrých skutků a láskyplných a laskavých činů, které jinak unikají pozornosti ostatním. Může nám také pomáhat, kdykoli je třeba vynaložit velké úsilí a dřinu, abychom něčeho dosáhli. Může se jednat o záchranu vztahu, hubnutí, vzdání se zlozvyku nebo závislosti atd.

K Metatronovi se modlete, pokud chcete, aby dohlížel na vaše snažení a pomáhal vám najít správnou míru vašich činů a výkonů.

Přečíst  Antistresové omalovánky pro dospělé

Archanděl Rafael

Dalším známým archandělem je archanděl Rafael. Jeho hlavní myšlenkou je uzdravení sebe sama a stávání se silnějším skrze sílu božské lásky.

Archanděl Rafael nám přináší dar léčby a odhaluje nám, jak se léčit skrze lásku a radost. Odkrývá nám také různé způsoby léčby a léčby za pomoci univerzálních energií.

Jeho jméno znamená v překladu božský léčitel. Některé druhy léčby se odvíjí právě od něj. Provází všechny, kdo se snaží nalézt jednotu či harmonii a umožňuje zásadní a úplné vyléčení veškerého zla. Archanděl Rafael nás ochraňuje a to nejen tělo, ale také mysl i srdce a zmírňuje naše utrpení. Vede nás také ke spolehlivým a věrohodným léčitelům, kteří nám mohou pomoci. Rafael nás bude podporovat i v samoléčbě.

Archanděl Rafael se také stará o zdraví naší planety Země a jejího obyvatelstva. Rafael je také často představován jako Ochránce večerních vánků, Anděl kajícnosti, pokání, modlitby, lásky, radosti a světla. Představuje také Strážce stromu života.

Především je to anděl léčení, poznání, milosti a vědy. Střeží celé lidstvo. Archanděl Rafael nás učí, že mít výtečné zdraví znamená naplnit srdce, mysl i celé tělo láskou. Kdo je prostoupený láskou, nemůže být nemocen. Nemoc přichází a je často známkou nedostatečné lásky, která je blokovaná kvůli smutku, žárlivosti, zlosti, závisti a dalším negativním pocitům, které v nás musí být rozpoznány a nahrazeny láskou.

Láska je silnější než strach, ale je těžší ji probudit v každé části naší bytosti. Někteří lidé se lásky bojí. Pokud po něčem toužíme, máme být přesvědčeni, že tato věc se už naplnila a vztahovat se k našemu přání jako k projevené skutečnosti. To poukazuje na plnou víru v naší volbu, kterou jsme učinili. Pokud projevujeme lásku, vše se může stát skutečností.

Během našeho hledání a cesty k vyléčení jsme chráněni Rafaelovými křídly. Právě on se nás bude snažit dovést k větší jednotě a harmonii. Stačí ho poprosit celým svým srdcem, aby nás dovedl k jedinému skutečnému doktorovi. Rafael nám pomůže projít těžkou cestou bez utrpení a zažene naše obavy z budoucnosti.

Přečíst  Katolická církev zakazuje runové věštby

Archanděl Gabriel

Dalším ze známých archandělů je archanděl Gabriel. O Gabrielovi můžeme slýchat jako o anděli zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a také smrti. Dokonce je o něm jako o největším poslovi zmínka i v Novém zákoně, tam se píše i o archandělovi Michaelovi.

Proč právě Gabriel? Toto jméno je odvozeno od slova gibor, v překladu to znamená Boží sílu. Právě archanděl Gabriel byl tím andělem, který Panně Marii zvěstoval, že porodí Božího syna a Zachariášovi, že jeho žena porodí Jana Křtitele.

Málokdo ví, že archanděl Gabriel je také andělem porodů a naděje. Bývá tak často vzýván ženami, které touží počít dítě. Navíc má zvláštní úkoly, které se týkají porodů a provádí duši devíti měsíci těhotenství. Říká se, že rozštěp mezi nosem a horním rtem je údajně Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte. Tímto má dítě nabádat k mlčenlivosti o posvátných zákonech.

Také v okamžiku smrti přichází právě archanděl Gabriel, aby pomohl duši dostat se do jejího cíle. Archanděl Gabriel bývá často vyobrazován v podobě, kdy troubí na trubku. Je to kvůli tomu, protože je tento archanděl oznamovatelem konce času a zvěstujícím poslední soud.

Zajímavostí je, že také Islám uctívá Gabriela jako velkého posla Páně. Právě on měl nevzdělanému arabskému obchodníkovi nadiktovat Korán.

Další zajímavostí je, že v dávném židovském učení byl právě archanděl Gabriel ženského pohlaví. Andělé jsou však bezpohlavní bytosti, ale mohou se přiklánět buď k jedné, nebo druhé polaritě. Archanděl Gabriel inklinuje dle všech náznaků k té ženské.

Archanděl Gabriel často stává na západě, který je spojován s ženským živlem vody. Jde o planetárního anděla a jako takový vládne pondělí, dnu Luny a znamení Raka. Gabrielovou barvou je lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je se na něj obracet v období novoluní nebo úplňku. Ale jeho láska i síla se v Luně odráží kdykoliv se na ni podíváte.

Gabriel pomáhá všem rodičům k početí dítěte a případně pomáhá také s procesem adopce. Archanděl Gabriel dodává sílu a odvahu těmto rodičům, ale také pomáhá maminkám i těm budoucím, aby zůstávaly v dobré náladě a mohly tak dítěti poskytnou výborné podmínky.

Pomáhá také každému, kdo se zabývá uměním a komunikací. Pokud potřebujete pomoc, vedení nebo obchodního agenta a zabýváte se duchovním poselství, volejte tohoto archanděla. Gabriel vám ochotně pomůže k rozvinutí vašeho talentu. Jedná také jako poradce, inspiruje a motivuje umělce. Jde o silného a mocného archanděla.

Archanděla Gabriela k sobě volejte, pokud potřebujete pomoci s adopcí dítěte, nebo pokud toužíte přijít do jiného stavu a máte problém s plodností. Pokud jste umělec, věnujete se novinařině nebo psaní či pracujete pro televizi a rádio, i tady je na místě zavolat k pomoc archanděla Gabriela. Rád vám pomůže.

Archanděl Ariel

Dalším archandělem je archanděl Ariel, známý také jako Arael nebo Ariael. Jeho jméno v překladu znamená lev nebo lvice boží. Tento archanděl je spojován se lvy. Když je Ariel ve vaší blízkosti, můžete začít narážet na zmínky o lvech nebo je vidět kolem sebe. Někdy může být tento archanděl zpodobňován se lví hlavou.

Archanděl Ariel je často spojován i s větrem, pokud je tedy tento anděl poblíž Vás, můžete cítit závany větru.

Archanděl Ariel je popsán také v židovských mystikách a kabalistické magii, kde se o něm texty zmiňují jako o Šalomounově testamentu, Ezre a Hiearchii blažených andělů. Není to náhoda, Ariel při provádění zjevení totiž úzce spolupracuje s králem Šalomounem.

Ariel vládne duchům a andělům přírody spojovaných s vodou. Ti jsou podobní vílám a mají za úkol dohlížet na zdravé životní prostředí u moří, jezer, řek, rybníků a potoků. Může tak s vámi tento archanděl navázat kontakt za účelem vaší pomoci k udržování čistoty vod a jejich obyvatel. Arielovi není cizí ani léčba a ochrana přírody a to včetně ptáků, zvířat a ryb. Pokud najdete nějaké divoké zraněné zvíře, které potřebuje ošetřit, přivolejte pomoc Ariela.

Ariel vám je ochoten pomoci s božskou magií a ochranou životního prostředí, zejména vod. Často se může zjevit zcela nečekaně. Je to ochránce všech divokých zvířat a pomáhá je léčit.

Přečíst  Jak můžete člověka vyléčit pomocí obrazů?

Archanděl Jofiel

Dalším archandělem je archanděl Jofiel. Jméno archanděla Jofiela znamená doslova krása Boží. Jeho přítomnost naplňuje člověka vědomím krásy. Jofiel má takovou moc, že umí do každé situace vnést krásu a učinit ji jemnější a příjemnější. K archandělu Jofielovi se často přiřazuje růžová barva a další jemné barvy, jako je světle zelená.

Jofiel je také patronem umělců a intelektuálů. Jejich práce je totiž přibližuje ke kráse a odráží se v nich myšlenky. Jofiel je považován za patrona těch, kteří v životě hledají více radosti a smíchu a potřebuje se rozsvítit.

Jméno Jofiel má několik podob. Můžeme se s ním setkat v podobě Zophiel, Iophiel, Iofiel, Yofiel nebo také Youfiel. Je to anděl boží krásy a dokáže pomoci překonat těžké závislosti i zranění, obnovit tvořivost a zvýšit sebevědomí. Často je tento archanděl vyobrazován s lucernou nebo pochodní, je to totiž nositel světla.

Jofiel lidem přináší světlo a božskou moudrost, ty propojují všechny úrovně vědomí v hmotném světě i v těch jemnohmotných. Pomáhá obnovit lidské schopnosti a síly, často také ty, o kterých jsme neměli ani tušení. Je zdrojem inspirace a rádcem v poznání.

Všechny dary archanděla Jofiela můžeme vnímat, pokud budeme chtít a mohou k nám také přijít ve formě světelného proudu nebo plamene, který se často označuje jako Plamen osvícení.

Plnost pravdy můžeme pocítit, pokud se plně aktivuje naše Vyšší Já. Archanděl Jofiel jako patron umělců dokáže napojit každého přes korunní čakru k vyšším sférám inspirace.

Jofiel je také patronem a ochráncem vědců a badatelů, kteří touží po poznání. Pomáhá uvolnit nové objevy a myšlenky. Archanděl Jofiel je dobrý společník pro každého, kdo studuje, podniká nebo jen bádá pro vlastní potěšení.

Archanděl Jofiel je často zobrazován s plamenným mečem, který má zažehnat nevědomost a strach, který z nevědomosti plyne. Všechna tajemství tak mají být vynesena na světlo pravdy.

Ženská dvojice archanděla Jofiela se nazývá Lucida. Ve starých esoterických naukách existují ke všem archandělům jejich ženské podoby nebo protějšky.

Jofiel podporuje nové způsoby vzdělávání a výchovy dětí. V andělské sféře mají na starosti vše, co se týká školství.

Archanděl Uriel

Dalším archandělem je archanděl Uriel. To znamená Bůh je světlo, Boží světlo nebo Boží oheň. Archanděl Uriel osvětluje situace a poskytuje prorocké informace a varování.

Uriel měl údajně varovat Noa před potopou a lidstvu přinesl kabalu. Údajně měl také lidstvu věnovat znalosti alchymie, schopnost proměňovat základní kovy ve vzácné a schopnost zjevovat se ve vzduchu.

Tento archanděl je považován za nejmoudřejšího anděla. Je starým mudrcem, na kterého se může obrátit každý, kdo potřebuje nějaké intelektuální informace, tvůrčí nápady, praktická řešení či rady. Jeho přítomnost však není tak výrazná jako ostatních archandělů. Nemusíte si tak vůbec všimnout, že Uriel je s vámi, dokud si nevšimnete, že se jste dostali nový dobrý nápad.

SMS Věštba
SMS Výklad / banner

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..